Практическа система за реализиране на твоите цели и подобряване на твоите навици

  • Раздел “Цели” ти помага да организираш и конкретизираш своите краткосрочни и дългоснрочни цели.
  • Раздел “Навици” ти помага да достигнеш своите цели стъпка по стъпки, всеки ден, следвайки редовното изпълнение на своите микро задачи.